Kuopiossa ja Varkaudessa toimivan Fimecon Oy:n laatupolitiikka

Varkaudessa toimivan Fimecon Oy:n toimintaa ohjataan SFS-EN ISO 9001:2015 -standardiin perustuvalla laatujärjestelmällä. Yrityksen johto on sitoutunut noudattamaan laatujärjestelmää ja kehittämään toiminnan laatua yhteistyössä henkilöstön kanssa. Laatupolitiikkaa toteutetaan ja ylläpidetään yrityksen kaikissa toiminnoissa ja organisaation kaikilla tasoilla.

Yhteystiedot

Kuopiossa ja Varkaudessa toimivan Fimecon Oy:n laatupolitiikka

Kuopiossa ja Varkaudessa toimivan Fimecon Oy:n toimintaa ohjataan SFS-EN ISO 9001:2015 -standardiin perustuvalla laatujärjestelmällä. Yrityksen johto on sitoutunut noudattamaan laatujärjestelmää ja kehittämään toiminnan laatua yhteistyössä henkilöstön kanssa. Laatupolitiikkaa toteutetaan ja ylläpidetään yrityksen kaikissa toiminnoissa ja organisaation kaikilla tasoilla.

Yhteystiedot

Ympäristö

Sovellamme toiminnassamme myös SFS-EN ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmästandardin vaatimuksia. Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita ja aiheutamme toiminnallamme mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle noudattaen samalla lakeja ja määräyksiä. 


Ympäristönsuojelun näkökohdat ja eri hankkeiden ympäristövaikutukset huomioidaan yrityksen kaikessa toiminnassa. Tuotteiden turvallisuus ympäristön kannalta tarkoittaa, että jo tuotekehitysvaiheessa selvitetään ja otetaan huomioon suunniteltavan tuotteen ympäristövaikutukset koko elinkaaren osalta. Huomioimme ympäristönäkökohdat myös liiketoiminnan suunnittelun yhteydessä.

Turvallisuus

Turvallisuuden edistämiseksi perehdytämme työntekijät huolella uusiin tehtäviinsä. Pyrimme löytämään toimintaamme sisältyvät mahdolliset vaaratekijät ja poistamaan ne koulutuksen ja turvallisuusohjeiden avulla. Kehitämme jatkuvasti yrityksemme työturvallisuutta ja -terveyttä.

Tavoitteet

Tavoitteiden asettaminen perustuu vuosittain päivitettävään strategiaan. Strategisten päämäärien perusteella asetetaan taloudelliset, toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet palveluryhmiin liittyville prosesseille, toimeksiannoille ja projekteille. Toimintajärjestelmämme rakenne koostuu laatukäsikirjasta, prosessikuvauksista, yleisistä toimintaohjeista, tarpeen mukaan laadituista laatuohjeista, -suunnitelmista ja tarpeellisiksi katsotuista dokumentaatiosta.

Päämäärä

Yrityksemme toiminnan päämääränä on tuottaa täsmällisiä ja luotettavia palveluja mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti, toimeksiantajiemme laatuvaatimuksia noudattaen. Parannamme toimintamme laatua jatkuvan seurannan avulla. Laatujärjestelmämme varmistaa yrityksemme suunnitelmallisen toiminnan ja sen jatkuvan kehittämisen yhdessä asiakastyytyväisyyden lisäämisen ohella.

Asiakastyytyväisyys

Seuraamme asiakastyytyväisyyttä reklamaatioiden, palautteiden, asiakastapaamisten ja asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla. Kehitämme palveluitamme asiakkailta saamiemme palautteiden pohjalta. Käsittelemme asiakaspalautteet mahdollisimman pian ja pyrimme tunnistamaan niiden perusteella mahdolliset kehityskohteet. Näin varmistamme, että palvelumme vastaavat asiakkaiden tarpeita. Asiakkaamme voivat lähettää tiedusteluita tai palautetta toiminnastamme ympärivuorokautisesti sekä anonyymisti tai omalla nimellään osoitteesta www.fimecon.fi.

Vaikuttavuus

Laatujärjestelmän vaikuttavuutta parannetaan jatkuvasti käyttämällä hyväksi laatujärjestelmään määriteltyjä toimintapolitiikkaa, laatutavoitteita, auditointien tuloksia, tietojen analysointia, korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä sekä johdon katselmuksia.

Auditoinnit

Teemme vuosittain laajan sisäisen auditoinnin, jonka avulla pyrimme varmistamaan sen, että toimintamme ja palvelumme laatu on ennalta tehtyjen suunnitelmien ja vaatimusten mukaista, sitä toteutetaan systemaattisesti ja se on vaikuttavasti toteutettu ja ylläpidetty. Auditointien tuloksista saadaan selville, kuinka tehokkaasti toimintapolitiikkaa on parannettu sekä tarkastellaan korjaavien toimenpiteiden tehokkuutta.